RODO- fitME!

Zasady przetwarzania danych osobowych i polityka prywatności

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych

w celach marketingowych na podstawie zgody

 

I

[Administrator danych]

A&B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu ul. Jesionowa 15/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzącego przez SR Opole pod numerem KRS/7063/18/651, NIP: 7543020200, Regon: 160353533

jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych.

Z administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: Jesionowa 15/3, 45-409 Opole;

2) pod adresem poczty elektronicznej:      .

II

[Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celach marketingowych na podstawie odrębnej, dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto administrator dokonuje profilowania na podstawie podanych przez osobę danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dostosowuje dopasowane informacje marketingowe o wybranych produktach lub usługach administratora kierowane do tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Dzięki profilowaniu administrator może kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez jego odbiorców, co stanowi korzyść zarówno dla administratora, jak i dla osób, których dane dotyczą, ponieważ w ten sposób administrator ogranicza kierowanie przekazu marketingowego dotyczącego produktów lub usług, które z dużym prawdopodobieństwem nie leżą w obszarze zainteresowań tej osoby, a zamiast tego kieruje informacje, które mogą być przekazem wartościowym dla odbiorcy tej informacji marketingowej.

III

[Czas przetwarzania danych osobowych]

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około 3 lat, chyba że w tym czasie osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę lub złoży sprzeciw.

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

Administrator może ujawniać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi marketingowej i PR, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Dane mogą być też ujawniane operatorom pocztowym i kurierom.

V

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII

[Inspektor ochrony danych]

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:

1) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@smooththefruit.pl

2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

VIII

[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).

 

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie powierzonych przeze mnie danych na opisanych wyżej zasadach, w tym do otrzymania informacji handlowej

Dane firmy

Logo Smooth The Fruit

A&B sp. z o.o. sp. k.

ul. Jesionowa 15/3

45-409 Opole

NIP: 7543020200

Logo na świeżo białe #naświeżo

Napisz do nas

Pyszne
Uber Eats
pl_PL
en_US pl_PL